TEL: +387 32 650 608

PROJEKTI

Projekt je niz aktivnosti koji ima za cilj ostvarenje jasno određenih ciljeva unutar određenog vremenskog roka i u okviru određenog budžeta.
Projekt bi trebao imati:
- Jasno definisana projektna postignuća
- Jasno utvrđene zainteresirane strane, uključujući glavnu ciljnu grupu i krajnje korisnike;
- Jasno određene strukture koordinacije, upravljanja i finansiranja;
- Sistem praćenja (monitoringa) i evaluacije;
- Odgovarajući nivo financijske/ekonomske analize, koja ukazuje na to da će koristi projekta biti veće od troškova.

Projektni prijedlog je pisani zahtjev za finansiranje upućen potencijalnom donatoru. To je pažljivo i jasno napisan dokument čiji je cilj da ubijedi pomenuti finansijski izvor da treba da odobri sredstva za projekat.

FONDOVI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA 


Državni IPA program (IPA 2014-2020)
IPA namijenjena prvenstveno podršci institucijama u usklađivanju sa EU standardima i zakonodavstvom (tehnička pomoć), moguća i podrška društvenom i ekonomskom razvoju. U okviru IPA 2014-2016 podrška bila usmjerena na lokalni integrisani razvoj. Kroz IPA 2020, EU nastoji podržati proces digitalizacije MSP i učešće domaćih aktera u inovativnim i visokotehnološkim projektima.

IPA 2014 – EU Prolocal
• Finansiranje:
– EU (9 miliona eura)
– Vlada Njemačke (4 miliona eura)
• Implementator: GIZ
• Period implementacije: 1.1.2016. do 31.12.2018.
• Cilj: doprinos dinamičnom društvenom i ekonomskom razvoju BiH putem jačanja konkurentnosti SME
• Četiri sektora u fokusu: drvoprerada, obrada metala,poljoprivreda i turizam

IPA 2016 - EU4Business za konkuretnu i inovativnu domaću ekonomiju
- Period implementacije: 2018-2022 
- Finansiranje: EU (15 miliona EUR-a) i Njemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (1,1 milion EUR-a)
- Partneri u implementaciji: GIZ, UNDP i ILO.

EDIF
Program je usmjeren na podršku ekonomskom razvoju u sedam zemalja Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, i Kosovo*.
• U rad platforme uključeno je 27 međunarodnih, regionalnih i lokalnih aktera, uključujući Evropsku investicionu banku (EIB), Evropski investicioni fond (EIF), Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), Svjetsku banku (WB), OECD i Republiku Italiju.
• EDIF je usmjeren na podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) kroz poboljšanje mogućnosti za pristup finansijama, te razvoj održivog tržišta rizičnog kapitala dugoročno. EDIF također promoviše reforme za kreiranje neophodnog okruženja koje podržava razvoj malih i srednjih preduzeća.

COSME- Program za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća
Cilj: jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća, unapređenje i promovisanje poduzetničke kulture, te razvoj MSP;
a) unaprijediti okvirne uvjete za jačanje konkurentnosti i održivost preduzeća/MSP (razvoj politika MSP, promicanje konkurentnosti, održivosti i rasta MSP, uključujući sektor turizma);
b) unapređenje poduzetništva/poduzetničke kulture (studije, kampanje, razmjene, edukacije, mobilnost mladih poduzetnika – Erasmus za poduzetnike, mladi, žene, osobe sa posebnim potrebama);
c) poboljšati pristup jedinstvenom tržištu EU/ostalim tržištima;
d) poboljšati pristup finansijskim sredstvima za MSP (kapital i zajmovi, garancije za kredite)

HORIZON 2020 (Okvirni program za istraživanje i inovacije)
Cilj: doprinijeti izgradnji društva i privrede koji su zasnovani na znanju i inovacijama, pokretanjem dodatnih istraživanja, razvoja i finansiranja inovacija;
Podrška za: istraživače/istraživačku infrastrukturu; tehnološki razvoj, ogledne aktivnosti, inovacije i MSP, istraživačke aktivnosti do plasmana robe na tržište (energija, transport, sigurnost hrane, poljoprivreda, klimatske promjene..),
Učesnici: istraživački centri, organi vlasti,MSP, univerziteti, nezavisni istraživači;
BiH članica programa Horizont 2020 od 2014. godine
Više informacija o programu i pozivima: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ i www.ncp.ba
Kontakti za program u BiH: Ministarstvo civilnih poslova BiH i Državne kontakt osobe za program u BiH (www.ncp.ba)