Imenovan Nadzorni odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Službene novine FBiH“ broj: 12/03, 34/03, 65/13), člana 20. Statuta„TRA“d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, br:  004/10, 028-3/13, a u skladu sa članom 1. Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadorni odbor TRA d.o.o, broj: 01-34-5-2392-4/16 od 28.04.2017.godine od strane Općinskog vijeća Tešanj, Skupština Agencije na svojoj 14. sjednici održanoj 10.05.2017.godine je donijela odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora u slijedećem sastavu:

Fuad Šišić

Alaudin Brkić

Muharem Kruško

 

Na svojoj prvoj sjednici imenovani članovi Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za predsjednika imenovali su g- dina. Fuada Šišića.

 

Odluku o imenovanju možete vidjeti: OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608