ODRŽAN SASTANAK KOMISIJE ZA PRAĆENJE, NADZOR i REVIZIJU STUDIJE IZVODLJIVOSTI

U prostorijama općine Doboj jug održan je 14. Sastanak Komisije za praćenje, nadzor i reviziju izrade Studije izvodljivosti za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa područja tri susjedne općine: Tešanj, Doboj-jug i Usora. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije i člana komisije ispred općine Tešanj, doneseni su slijedeći zaključci vezano za II izvještaj o realizaciji Studije izvodljivosti kako slijedi:
Na održanom sastanku , nakon diskusije po navedenim tačkama u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije usvojeni su slijedeći zaključci:
 
1.     II izvještaj se ne smatra odobrenim, a od izrađivača Studije se traži da nastavi III fazu Studije i da obradi 2 (dvije) definisane lokacije zajedničkog PPOV (lokacija na Karušama – postojeća i  lokacija u Kraševu – nova) koje će biti predmet III izvještaja, odnosno ekonomsko – finansijske analize.
2.    Od izrađivača se traži da završi III fazu Studije izvodljivosti do 31.03.2015. godine i kompletira dokument Studije.
 
3.    Predlaže se u najkraćem mogućem roku sastanak 3 (tri) Načelnika općina sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša FBiH, izrađivača i revidenta, radi zauzimanja stava po pitanju odabira lokacije i modela upravljanja zajedničkim postrojenjem.
 
4.    Da se traži produženje roka za realizaciju Ugovora između općine Doboj Jug i Fonda za zaštitu
     okoliša FBiH za dodatna 3 (tri) mjeseca, tj. do 30.06.2015. godine. Aneks IV Ugovora ističe
     31.03. 2015. godine i već sad je evidento da se obaveze po pitanju Ugovora ne mogu završiti u navedenom roku
 
5.       Predstavnici općine Tešanj dužni su u roku od 2 (dva) dana dostaviti podatke izrađivaču Studije o novoj lokaciju u Kraševu, a predstavnici općine Usora takođe u roku od 2 (dva) dana da dostave izrađivaču Studije neophodne  podatke o količinama voda, odnosno broju korisnika.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608