Kako poslovati u Općini Tešanj? Vodič za investitore

VIZIJA “Tešanj, sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike” Općina Tešanj ima jako povoljan ekonomsko-geografski položaj, iako ne obiluje većim prirodnim bogatstvima šuma i rudnih nalazišta. U privrednom pogledu ovo područje zauzima značajno mjesto u razvoju privrede cijele Bosne i Hercegovine. U administrativno-poltičkom pogledu, općina Tešanj pripada Federaciji Bosne i Hercegovine i smještena je u Zeničko-dobojskom kantonu. Općina Tešanj ima povoljan političko-geografski položaj. Površina općine Tešanj iznosi 163 km2. Ukupan broj stanovnika na prostoru općine (procjena sredinom 2021. godine) je 43.796. Graniči sa općinama Teslić na zapadu i jugozapadu, općinom Doboj na sjeveru, općinom Doboj Jug na istoku i sjeveroistoku, općinom Usora na sjeveru i općinom Maglaj na jugu i jugoistoku. Od 2012. godine, općina Tešanj je članica BEAR-a, sporazuma o međunarodnoj saradnji sa općinama Teslić i Žepče.
 

Lična karta privrede u Općini Tešanj kroz historiju

Privreda općine Tešanj svoje korijene pronalazi u XVI vijeku kada je naša zajednica bila prepoznatljiva po razvoju zanatstva, a nešto kasnije dolazi i do pojave bankarstva na našim prostorima. Počeci moderne industrijalizacije na prostoru općine Tešanj vežu se za 50-te godine XX vijeka i pojavu industrijskog sistema Pobjeda, Tešanj. Ova činjenica u dobroj mjeri odredit će dalji privredni razvoj općine Tešanj na putu ka proizvodnji dijelova za automobilsku industriju. Afirmacija autoindustrije nastupa 70-tih godina sa počecima proizvodnje filtera (Unicofilter/Mann Hummel BA) i svjećica (Enker), a kulminaciju doživljava 80-tih godina pojavom proizvodnje kočionih komponenti za putnički program (FAD/FAD Prevent). Period od 1996. godine – danas, obilježen je naglim razvojem i pojavom potpuno novih subjekata koji rade u oblasti metaloprerade, kao što su: BME, Medena Commerce, Inox Ajanović, Hemtech, Kalim, Saračević, KPM BH, Metalskop, Asval i dr. Proizvodi iz metaloprerađivačkog sektora se izvoze na tržišta više od 50 država. To je lokomotiva lokalne privrede i kičma lokalnog ekonomskog razvoja u Tešnju. Uporedo sa razvojem proizvodnje automobilske industrije razvija se tekstilna (Napredak) i industrija obuće (Sloga), koje u periodu tranzicije dobijaju nasljednike u uspješnim firmama kao što su: Alpina Bromy, Koža Komerc, Art, Koteks, SM3, Contesa, B&M Commerce, ZEMI i dr. Drvoprerada i proizvodnja namještaja oličeni u firmi UKUS, dobijaju nasljednike u firmama: Nord Ent, Lock Wood, Process, Artisan, čiji proizvodi su prepoznatljivi širom svijeta od Holandije preko SAD-a, potom UAE do Južne Koreje. Nagli razvoj prehrambene industrije i proizvodnje napitaka pozicioniran je kao “netradicionalna privredna grana”, koja veoma brzo postaje lider u proizvodnji konditorskih proizvoda (AS), pilećeg mesa (MADI), gotovih jela (JAMI), gljiva (Bio-šamp), tjestenine (Subašić), brašna i pekarskih proizvoda (Dukat, Centar, HASS pek), mineralnih voda (Oaza, Tešanjski kiseljak, Princess, Tešanjski dijamant, Celvik). Sektor usluga i trgovine je izuzetno razvijen, a oličen je u prisustvu firmi: HIFA, AS, Silk Trade, Saračević, FAREX, Točak, Mepromex, i dr. Građevinarstvo posjeduje veliki potencijal za dalje jačanje i razvoj, a predstavljen je prisustvom firmi: Inter, Inžinjering, Hrvić Gradnja, Famus, Neđing i dr. Prema podacima (stanje 31.12.2021. godine) na području općine Tešanj posluje ukupno 2689 poslovnih subjekata (1023 pravna lica, 521 podružnica u sastavu pravnih lica, 1145 obrtnika – fizička lica), od kojih više od 20 su direktne strane investicije koje dolaze iz: Njemačke, Nizozemske, Slovenije, Italije i drugih država. Izvoz više od 300 proizvoda pronalazi kupce na tržištima više od 60 različitih država na 6 kontinenata. 
 

Zašto investirati u Tešanj?

Općina Tešanj je lokacija veoma zanimljiva novim investitorima. U kontekstu regionalnog centra, općina Tešanj nalazi se na putu regionalnih saobraćajnica Beograd (Srbija) – Zagreb (Hrvatska/EU) – Sarajevo (BiH) koje povezuju cca. 17 miliona ljudi. Sa minimalnim birokratskim procedurama i lahkim pristupom parcelama obezbijeđenim osnovnom infrastrukturom u 4 industrijske zone (Glinište, Bukva, Ekonomija i Ciglana), nudimo odlične mogućnosti za investicije u brownfield i greenfield. Carinski terminal se nalazi u općini Tešanj, što značajno pojednostavljuje i smanjuje carinsku proceduru. Dinamična i kvalifikovana radna snaga obrazovana je prema potrebama kompanija, kao i prilagođenom poslovnom okruženju. Značajan potencijal u sektoru prerade metala, drvne industrije, tekstila i hrane prepoznali su domaći i strani investitori koji izvoze u preko 60 zemalja. Načelnik i općinski tim posvećeni su olakšavanju investiranja i stvaranju modernog poslovnog okruženja za razvoj biznisa i visokih standarda života. Obezbijeđeni su operativni troškovi i podsticaji za investitore. Naša Agencija za razvoj općine Tešanj, TRA d.o.o. sa uslugom One Stop Shop (Sve na jednom mjestu za investitore) i Savjet za lokalni ekonomski razvoj za umrežavanje i saradnju sa javnim i privatnim sektorom. Podrška postojećim investitorima pruža se kroz program podrške nakon investiranja. Izvoz u preko 60 zemalja svijeta u iznosu od oko 436 miliona, što je povećanje od 9,5% u odnosu na 2017. Od 2015. godine, broj zaposlenih povećan je za 2881. Ukupan broj zaposlenih sa 31.12.2021. godine je 13.697.
 

Tešanj u regionalnom trokutu komunikacija i biznisa

Općina Tešanj se nalazi na najvažnijim rutama (M17, M4 i RP 474) koje povezuju Tešanj sa drugim velikim gradovima u BiH, dok će se budućim 5c transnacionalnim koridorom povezati BiH sa centralnom Europom i Jadranskom obalom. Poslovanje u Tešnju znači pristup izvozu blizu 600 miliona potrošača bez carina (Sporazumi o slobodnoj trgovini BiH: Centralnoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) – Albanija, Srbija, Moldavija, Makedonija, Crna Gora, UNMIK/Kosovo, Turska, Stabilizacija i udruživanje, Europska asocijacija za slobodnu trgovinu (EFTA) – Norveška, Švicarska, Island). Odlične veze sa važnim regionalnim centrima (Doboj 20,7 km, Tuzla 80 km, Zenica 80,13 km, Banja Luka 90 km, Sarajevo 148 km, Zagreb (Hrvatska/EU) 274,68 km, Beograd (Srbija) 254,62 km). Planirana trasa autoputa “Koridor 5c” (luka Ploče-Budimpešta) koja povezuje Centralnu Europu sa Jadranskim morem će imati vezu u općini Tešanj, na udaljenosti od 2,5 km od industrijske zone Vile. 
 

Trgovinska razmjena sa svijetom

Izvoz tešanjske privrede u 2021. godini iznosio je 482.851.993,00 KM, na tržišta oko 60 različitih država. Pet vodećih izvoznih tržišta za privredu općine Tešanj su: Njemačka, Italija, Slovenija, Austrija i Hrvatska. Među najznačajnijim izvoznim tržištima tešanjske privrede ubrajaju se i države: Turska, Nizozemska, Crna Gora, Češka Republika i Srbija. Uspješne strane investicije na prostoru općine Tešanj su kompanije: Mann+Hummel BA, Alpina-Bromy, Socksmaker3-SM3, Lockwood i BME. 
 

Razvijenost infrastrukture

Osnovne odrednice razvijenosti infrastrukture na području općine Tešanj su: dobra cestovna povezanost unutar općine i sa regionalnim centrima, kvalitetno sabdijevanje pitkom vodom, pokrivenost urbanih područja kanalizacionom mrežom i dalje proširenje mreže sa tretmanom otpadnih voda, daljinski sistem centralnog grijanja sa tendencijom proširenja na druga urbana područja osim Tešnja, odlična elektroenergetska infrastruktura sa daljim jačanjem visokonaponskog napajanja i vrhunska telekomunikaciona  infrastruktura usklađena sa svjetskim standardima. Na području općine Tešanj postoje 3 vodovodna sistema kojima upravlja JP RAD Tešanj d.d., a to su: Tešanj, Jelah i Kraševo. Broj domaćinstava – korisnika ovih usluga iznosi 7.626, dok ukupan broj domaćinstava iznosi 10.000 korisnika. Komunalno preduzeće JP RAD Tešanj d.d., koje upravlja ovim sistemom, opremljeno je savremenom laboratorijom za ispitivanje kvaliteta vode za piće i raspolaže kvalificiranim obučenim kadrom za provedbu metoda ispitivanja propisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Tokom 2018. godine izvršeno je proširenje kapaciteta vodovodnog sistema i pušten je u funkciju novi izgrađeni bunar vode za piće, sa kapacitetom 15l/s. 2022. godine razvijena je i proširena akreditacija laboratorije JP RAD Tešanj d.d. od strane Instituta za akreditaciju BiH (BATA). Obnovljeno je ukupno 25 akreditovanih parametara i prošireno dodatnih 8 akreditovanih parametara. Laboratorija JP RAD Tešanj d.d. je prethodno ovoj akreditaciji izvršila nabavku Spektrofotometra Lamba 365+ koji služi za mjerenje aniona i kationa UV/VIS u području rada pri talasnim dužinama od 190 nm do 110 nm. Sa ovim uređajem mogu se mjeriti svi parametri koji zadovoljavaju ovaj raspon talasnih dužina. U laboratoriji JP RAD Tešanj d.d. trenutno na ovom uređaju vrše se ispitivanja slijedećih parametara: amonijak, nitriti, nitrati, željezo, sulfati, hrom (VI), ortofosfati, ukupni fosfor i boja. Ove parametre laboratorija radi u vodi za piće i u otpadnoj vodi. Svi navedeni parametri su uspješno akreditovani. Osim internih, laboratorija nudi i eksterne usluge kontrole. Usluge grijanja stambenog prostora općine Tešanj i područja oko poslovne zone Bukva-Vila vrši JP Toplana d.d. Tešanj. Trenutni kapacitet koji JP Toplana d.d. Tešanj pokriva grijanjem iznosi 200.000 površinskih metara stambenog i radnog prostora. Uprava JP Toplana d.d. Tešanj potrošaće je podijelila u 3 kategorije: stambena, poslovna i proizvodna. Prema podacima 2020/21. godine cijene grijanja za stambeni prostor iznose 2,44 KM/m2, za poslovni 5,80 KM, a za proizvodni 0,93 KM/m3. Općinsko područje Tešnja napaja se električnom energijom iz elektroenergetskog sistema BIH, preko jedne TS 110/35/10 kV Tešanj i jedne TS 35/10/ kV Jelah. Na područje općine Tešanj za prijenos električne energije u pogonu je 157 km 10 (20) kVvodovoda. Niskonaponska distributivna mreža/s. u Tešnju i Jelahu dužine cca 650 km, uglavnom je izvedena kao nadzemna sa golim vodičima, SKS i podzemnim kablovima. Dva kanalizaciona sistema su: Tešanj i Jelah. Oko 15% domaćinstava na području općine Tešanj ima riješen problem otpadnih voda. U industrijskim zonama svaki industrijski objekat ima svoj kolektor za prikupljanje otpadnih voda. Radi se na proširenju kanalizacione mreže (45% pokrivenosti općine Tešanj sa 2020. godinom) i izgradnji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 30.000 EBS. Tokom 2022. godine, potpisan je ugovor za gradnju bunara PEB 5 na lokalitetu zvanom “Bobarsko polje”. Telefonska mreža u urbanom dijelu općine Tešanj svedena je na automatsku telefonsku centralu (ATC) “TEŠANJ” lociranu u zgradi pošte Tešanj, dok je u širem obuhvatu telefonska mreža svedena u izdvojene pretplatničke stepene (RSS-ove). Skoro na cijelom području općine Tešanj stvoreni su uslovi za korištenje ISDN (Integrated Services Digital Network). Na području općine Tešanj, gdje nije izgrađena telefonska mreža, instalirani su i funkciji su “CLL priključci” – pretplatnici koji su preko baznih stanica mobilne telefonije uvezani u TT mrežu – sistem CLL (Celular Local Loop). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608