TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u suradnji sa partnerima Opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika „Biznis Centar“ Jelah-Tešanj realizira projekt: „Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti – COBEAR“. Ukupna vrijednost projekta je 526.575,65 € (1.029.892,45 KM), od čega je Europska unija osigurala iznos od 439.547.95 € ( 859.681,07 KM).

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u suradnji sa partnerima  Opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika „Biznis Centar“ Jelah-Tešanj realizira projekt: „Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti – COBEAR“. Ukupna vrijednost projekta je 526.575,65 €  (1.029.892,45 KM), od čega je  Europska unija  osigurala iznos od 439.547.95 € ( 859.681,07 KM).

U svrhu povećanja razine konkurentnosti izvozno-orijentiranih poduzeća u ciljanim sektorima BEAR područja u periodu od travnja/aprila do lipnja/juna 2015. godine provedena je aktivnost izrade Analize konkurentnosti i razvoja akcionih planova i preporuka za 32 izvozno-orijentirana MSP sa područja općina Tešanj, Teslić i Žepče koja su uključena u aktivnosti projekta  „COBEAR“.            

Izrada Analize povjerena je poduzeću „Enova d.o.o.“ Sarajevo. Od ukupno 32 MSP koja je obuhvatila ova analiza, 16 kompanija posluje u sektoru metaloprerade, 6 u sektoru drvoprerade, 6 u sektoru prerada kože i tekstila, i 4 u sektoru prerada hrane i proizvodnja napitaka.

U svrhu navedene analize, korišteni su primarni podaci prikupljeni direktnim anketiranjem ciljanih poduzeća, putem anketnog upitnika strukturiranog prema metodologiji “Porterov dijamant”. U ovom dokumentu detaljno je sagledano stanje najznačajnijeg dijela realnog sektora privrede BEAR područja. U zaključcima analize svakog sektora identificirane su ključne prepreke u poslovanju i razvoju poduzeća unutar svakog pojedinačnog sektora, te su date preporuke za potrebne akcije na uklanjanju identifikovanih prepreka. Na kraju svake pojedinačne  analize poduzeća, dat je pregled identificiranih  nedostataka i potrebnih mjera za prevazilaženje navedenih nedostataka.

Neke od ključnih preporuka u području “Pristup tržištu i tržište nabavke” uključuju podršku izlaganju proizvoda na najznačajnijim međunarodnim sajmovima, podrška organizaciji B2B susreta sa potencijalnim EU partnerima, te podrška razvoju brandova. Vezano za unapređenje tržišta nabavki predloženo je provođenje klasterske inicijative na nivou identifikovanih lanaca vrijednosti, te provođenje programa razvoja mreže kooperanata unutar BEAR područja. Vezano za razvoj proizvoda i proizvodnje predložena je podrška uvođenju standarda kvalitete i sigurnosti potrebnih za izvoz proizvoda u EU. Također je identifikovana potreba za osposobljavanjem specifične sektorske infrastrukture kao što su mjerna laboratorija za metalnu industriju i Centar za dizajn.

U sklopu pristupa finansijama za sva četiri sektora utvrđena je potreba za osnivanjem kreditno-garantnog fonda BEAR područja, te uspostavom sistema povoljnog kreditiranja za nabavku opreme i izgradnje proizvodnih hala. Problematika nedostatka kvalifikovane i adekvatno obučene radne snage karakteristična je za sva četiri sektora, a naročito za metalopreradu i tekstilnu industriju. S tim u vezi neophodno je usklađivanje procesa obrazovanja u srednjim školama sa potrebama prerađivačke industrije, te uspostava sistema sufinansiranja obuke radne snage za potrebe zapošljavanja.

U iduće dvije godine, projektom je predviđena direktna asistencija uključenim poduzećima na unapređenju kapaciteta, internacionalizaciji i uspostavljanju kontakata sa stranim partnerima koja će se pružati na osnovu preporuka i potreba iz pripremljene Analize.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608