Okrugli sto “Dalji razvoj mljekarstva na području općine Tešanj”

U okviru projekta "Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj" održan je okruli sto na temu " Dalji razvoj mljekarstva na području općine Tešanj" na kojem su definisani slijedeći zakljućci:

1. Apel da se utiče na oblikovanje Zakona o poljoprivredi u FBiH u skladu sa potrebama predstavnika agrara

2. U naredne prijedloge TRA Agencije i ARC Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj , osim zadruga Kapi života i Zlatna kap uključiti i predstavnike svih mljekara-otkupljivača uz podršku projektu koji bi obradio problem proizvodnje kabaste hrane-silaže

3. Obezbjediti uključenost svih aktera u procesu izrade registra životinja

4. Pristupiti izradi strateškog pristupa za situaciju "viska količina mlijeka na tržištu"

5. Podrška kreiranju politika poticaja na principu "regresiranja kamata 0% za kapitalne projekte" i okret sa socijalnog ka razvojnom konceptu poltike poticaja

6. Organizovati prezentaciju projekta USAID/Sida FARMA početkom jeseni 2016.

7. Inicijativa za izradu Analize poteškoća u radu samostalnih poljoprivrednih gazdinstava u segmentu rješvanja radno-pravnog statusa (PI/MIO, zdravstveno osiguranje i dr.)

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608