Održane prve konsultacije o nacrtu modela dobre lokalne uprave za Bosnu i Hercegovinu

 

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švicarske a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, je započeo aktivnosti na izradi nacrta početnog okvira za dobru lokalnu upravu u BiH. Navedeni okvir, koji se prvi put priprema za nivo lokalne uprave u BiH, predviđa niz kontekstualiziranih vodećih principa i realnih minimalnih standarda dobre uprave, kao i primjere dobre prakse, referentne vrijednosti i alate koje jedinice lokalne samouprave mogu koristiti za unaprijeđenje upravljanja. Kako bi osigurali da se u fazi kreiranja modela obuhvate ideje i savjeti svih relevantnih aktera u oblasti lokalne uprave, MEG projekat je predvidio niz konsultativnih radionica i sastanaka na temu modela dobre lokalne uprave koje će biti organizovane tokom 2017. godine. Na radionici održanoj u Doboju učešće kao stručnjak iz prakse je uzeo prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koji je dao brojne prijedloge na unapređenje predloženog modela od strane konsultanata angažovanih od strane MEG projekta.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608