Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj poziva sve zainteresirane nezaposlene mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške zapošljavanju, koji se provodi u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).
Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja općine Tešanj da pokrenu vlastiti biznis.

JAVNI
POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SAVJETODAVNE I FINANCIJSKE  PODRŠKE RAZVOJU BIZNISA

Lokalno partnerstvo
za zapošljavanje Tešanj poziva sve zainteresirane nezaposlene mlade osobe koje žele
pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške
zapošljavanju, koji se provodi u okviru projekta “Podrška Evropske unije
lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska
unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada
(MOR).

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja općine
Tešanj da pokrenu vlastiti biznis.

 Podrška uključuje:

 a) Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za 20 učesnika će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po
metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i
praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom
obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 b) Podrška biznisu

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najmanje 7
najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti
podršku kroz:

•             Grant sredstva do 6.845,00
KM,

•             Savjetodavna i stručna
podrška.

 Kandidati čija aplikacija zadovolji kriterije Komisije za procjenu
poslovnih ideja dobit će priliku za pokretanje biznisa uz savjetodavnu i
finansijsku podršku Agencije za razvoj općine Tešanj TRA.

Sredstva su nepovratna uz uslov da se u cjelosti koriste za razvoj
registriranog biznisa.

 c) Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz
specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing,
upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje
ocijenjenim poslovnim planovima sa područja općine Tešanj iznosi
47.917,00 KM. Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno
informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja imaju
državljani BiH, nezaposlene punoljetne osobe prijavljene na evidenciju službi
za zapošljavanje do 35 godina starosti koje koje imaju poslovnu ideju i žele
pokrenuti vlastiti posao na teritoriji općine Tešanj uz finansijsku i
savjetodavnu podršku Agencije za razvoj općine Tešanj. Djelatnost poslovne
ideje nije ograničena na IT sektor, ali će prednost imati djelatnosti čije se
glavne aktivnosti odvijaju koristeći IT tehnologiju.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih
kategorija:

              
Žene (nezaposlene)

              
Mladi do 30 godina

              
Osobe sa invaliditetom

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih
vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

•             Trgovine i kafići

•             Lutrije i igre na
sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove:

•             Da su nezaposleni i
žele pokrenuti vlastiti biznis

•             Imaju motivaciju za
pokretanje vlastitog biznisa

•             Da registruju osnovnu
djelatnost na području općine Tešanj

(ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)

Planirano je da obuke budu realizovane u dvije faze:

-Obuka Pokreni svoj posao: oktobar/listopad  2022.godine

Tijekom 3 dana, kandidati će imati priliku usvojiti nova znanja za razvoj
poslovne ideje i objedinjavanje poslovnog plana. Edukacijski program će
obuhvatiti sljedeće teme: Plan 
poslovanja, konsolidiranje poslovne ideje, marketing plan, zapošljavanje,
organizacija i upravljanje, nabavka, utvrđivanje troškova proizvoda i usluga,
financijsko planiranje, početni kapital i dorada poslovnog  plana.

 -Obuka Poboljšaj svoj posao ( za kandidate koji budu odobreni za podršku
i koji registruju svoj biznis)
  april/travanj 2023. godine.

Savjetodavna podrška u drugoj fazi sastojaće se od trodnevne obuke na
temu Poboljšaj svoje poslovanje i namjenjena je za minimalno 7 kandidata koji
registriraju svoj biznis.

 Svi kandidati će tijekom obuke biti detaljno informirani o kriterijima za
ocjenu kvaliteta poslovnog plana u skladu sa
 
kriterijima za odabir korisnika i načinu pružanja podrške za početak i
razvoj poslovanja.

Poželjno je da kandidati imaju:

•             Visoku razinu
motivacije za pokretanje samostalnog biznisa

•             Obrazovanje za iste
ili slične poslove ako se isti zahtijevaju u procesu registracije biznisa

•             Sposobnost analitičkog
razmišljanja i definiranja jasne poslovne ideje.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno
prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Aplikacijski obrazac možete preuzeti na web stranici www.tra.ba

Aplikacijski obrazac sa obveznim dokumentima može biti podnesena na jedan
od sljedećih načina:

         
U PDF formatu putem e-maila tra@tra.ba
 , sa naslovom e-maila: „Prijava na javni poziv obuke samozapošljavanje“,

         
Lično ili putem pošte na
adresu:

Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

Trg Alije Izetbegovića 1

74260 Tešanj

Sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV OBUKE SAMOZAPOŠLJAVANJE“

Rok za podnošenje prijava je 12.10.2022. do 16:00.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju
(skenirano):

      
Kopija lične karte

      
Uvjerenje o invaliditetu
(ako je primjenljivo)

      
Dokaz– potvrda o statusu
nezaposlenosti na evidencijama službi za zapošljavanje sa područja općine Tešanj

       Izjava o spremnosti ulaganja vlastitih sredstava

      
Uvjerenje poreske uprave da
podnosilac prijave nije bio poreski obveznik kao vlasnik registrovane djelatnosti
u periodu od 01.01.2018.godine

      
Izjava da članovi uže porodice
(majka, otac, suprug ili supruga) nisu imali registrovanu djelatnost sa kojom
kandidat aplicira

Nakon što Komisija primi i analizira potrebnu dokumentaciju, aplikanti će
biti informirani o ishodu evaluacije i daljnjim koracima.

Kriteriji za bodovanje aplikacija po javnom pozivu za učešće u programu savjetodavne
i financijske  podrške razvoju biznisa


ADMINISTRATIVNI
KRITERIJI

 

Prijava
kandidata je dostavljena u predviđenom roku 

Da     Ne

Prijava je dostavljena na predviđenom
obrascu 

 

Kandidat
je podnio svu traženu dokumentaciju 

Da    Ne

Kandidat je nezaposlena osoba  sa područja općine Tešanj


Da   
Ne

Kandidat želi registrovati biznis na teritoriji
općine Tešanj

Da    Ne

Podnosilac
prijave nije imao registrovanu djelatnost u periodu od 01.01.2018.godine do
potpisivanja ugovora o grantu, kao ni članovi uže porodice podnosioca prijave
(majka, otac, suprug ili supruga)

Da    Ne

Članovi uže porodice
(majka, otac, suprug ili supruga) nisu imali registrovanu djelatnost sa kojom
kandidat aplicira

Da    Ne

KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVNOG OBRASCA

Kriterij

 

Ocjena

Max bodova

Način verifikacije

Kandidat, nosilac poslovne
ideje

Kandidat je:

-Nezaposlena žena

-Nezaposlena osoba do
30 godina

-Nezaposlena osoba sa
invaliditetom

 

 

5

– Kopija lične karte

– Uvjerenje o
invaliditetu

 -Evidencija Zavoda za zapošljavanje ZDK-Biro
Tešanj

Obrazovanje i radno iskustvo

Da li kandidat posjeduje formalno obrazovanje i/ili radno iskustvo koje
potvrđuje njegovo poznavanje specifičnosti posla i koje može iskoristiti u
razvoju predmetnog posla?

 

10

CV – pisma preporuke/ lista refenci – Uvjerenje/diploma o završenom
stepenu obrazovanju – Certifikat o neformalnom obrazovanju – Prijavni obrazac

Analitički pristup

Da li kandidat
ispoljava analitičnost u definisanju poslovne ideje, koja je jasna i
jezgrovito prezentovana? 

 

15

– Prijavni obrazac

Ulaganje

Da li kandidat navodi
spremnost na ulaganje vlastitih sredstva, korištenja vlastite opreme/prostora
ili nekog drugog oblika materijalnog ili nematerijalnog ulaganja u cilju realizacije
poslovne ideje?

 

10

– Prijavni obrazac

Očekivana oblast poslovanja
aplikanta

Proizvodno-prerađivačka
djelatnost

Intelektualne usluge

Ostale usluge (osim trgovine i ugostiteljstvo, lutrije i igre na sreću)

 

15

10

5

 

– Prijavni obrazac

Očekivani broj novozaposlenih kroz realizaciju
projekta (uključuje i aplikanta)

 

1 uposleni

2 uposlena

3 i više

 

5

10

15

– Prijavni obrazac

 

UKUPNO MAX.

 

70

 

Kandidati
koji uđu u proces obuke Pokreni svoj posao, punu aplikaciju sa biznis planom će
dostaviti prema obrascu za pisanje biznis plana koji će im naknadno biti
dostavljen tokom obuke, te će isti biti bodovan prema kriterijima sadržanim u Pravilniku
o kriterijima za odabir korisnika i načinu pružanja podrške za početak
i razvoj poslovanja u okviru TECH-LAB projekta koji je sastavni dio ovog
poziva.

Kontakt podaci za pitanja:

Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo: tra@tra.ba  

ROK ZA PRIJAVE JE PRODUŽEN DO 19.10.2022. GODINE, DO 16:00 SATI. 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava
za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije
lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska
unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada
(MOR). 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608