ER2=S2 IPA CBC

Akronim projekta „ER2=S2 dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta a to su; Equality (Jednakost), Respect (poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Satisfaction (zadovoljstvo)

Puni naziv projekta je Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo.

Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

Institucije socijalne zaštite u prekograničnom području (Hrvatska-Crna Gora-BiH) koje se bave osobama (posebno djecom) sa smetnjama u razvoju obično djeluju lokalno ili na regionalnom nivou, ali samo unutar svoje države. Saradnja i umrežavanje takvih institucija između ove 3 države još nije razvijena. Cilj nam je podijeliti i razmjeniti najbolje prakse institucija koje se bave ovom problematikom u prekograničnom prostoru (eng. crossboard area -CBA). Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Institucije i organizacije za socijalnu zaštitu dobiće potrebne alate i opremu za unapređenje kvaliteta i sadržaja njihovih usluga. S druge strane, osobe i njihove porodice bit će uključene u radne terapije koje će im omogućiti stvaranje nove dodane vrijednosti. Glavni cilj projekta je unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite za osobe sa smetnjama u razvoju kroz uvođenje novih inovativnih instrumenata socijalne zaštite u CBA. Zajedničke projektne aktivnosti u budućnosti će doprinijeti povezivanju, saradnji, prenošenju znanja i dobre prakse među socijalnim institucijama u CBA.

Podaci o projektu:

 

Naziv projekta i akronim:

eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction ER2=S(Jednakost, poštovanje, prava = društveno zadovoljstvo)

Kodni broj projekta: 

HR-BA-ME421

Ciljevi i rezultati projekta

 

Opći cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj zaštiti u prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

 

·      Povećati tehničke i ljudske kapacitete institucija za aktivan rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u prekograničnom području

·    Stvaranje dodatnih prihoda za porodice  kroz radne terapije za  djecu s smetnjama u razvoju

·    Povećati svijest o socijalnoj brizi i inkluziji djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u društvene tokove

 

Očekivani projektni rezultati:

·  Unaprijeđeni tehnički uslovi i vještine  i kompetencije osoblja u institucijama i organizacijama  socijalne zaštite,

·  Poboljšan ekonomski status i uspostavljene radne terapije za porodice i djecu sa smetnjama u razvoju

·   Unaprijeđena socijalna inkluzija djece i odraslih sa smetnjama u razvoju.

Program finansiranja: 

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Prioritetna os: 

Poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne zaštite u prekograničnom području

Partneri na projektu i njihove uloge:

·       LP Agencija za razvoj općine Tešanj TRA, nosioc projekta;

·    PP1 Osnovna škola Josip Matoš Vukovar (Hrvatska); partner na projektu

·     PP2 Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić UZPD  (Crna Gora), partner na projektu

·   PP3 JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (Bosna i Hercegovina), partner na projektu

 

Trajanje projekta:

 01.02.2021-31.01.2023

Ukupno trajanje projekta: 

24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 

472.436,90 EUR

Iznos bespovratnih EU sredstava: 

401.571,36 EUR

Postotak EU sufinanciranja: 

85%

Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za LP Agencija za razvoj općine Tešanj TRA: 

150.632,80 EUR

Vrijednost bespovratnih sredstava za LP Agencija za razvoj općine Tešanj TRA: 

128.037,88 EUR

 

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

„Ova podstranica je nastala uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Agencija za razvoj općine Tešanj TRA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije. “

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608