Nadzorni odbor “TRA” Agencije za razvoj općine Tešanj održao je 25. sjednicu u punom sastavu.

Nadzorni odbor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je održao XXV sjednicu u punom sastavu . Dnevni red XXV sjednice je bio:
1. Utvrđivanje zapisnika sa XXIV sjednice NO;
2. Izvještaj o radu Agencije za 2012. godinu;
3. Plan rada Agencije za 2013. godinu;
4. Razno

Članovi NO su usvojili zapisnik sa prethodne sjednice i izvještaj o radu za 2012. godinu. Na Plan rada za 2013. godinu dati su komentari i sugestije, koje treba ugraditi u konačan tekst Plana. Pod tačkom razno razmatrana je novonastala situacija uzrokovana smrću dosadašnjeg direktora TRA i usaglašeno je da se otpočne sa pripremnim radnjama koje bi obezbijedile dalji nesmetani rad privrednog društva i pokretanje procedure izbora novog direktora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608