PROJEKAT ODVODNJE I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

IPSA institut je izvođač izrade dijela projektne dokumentacije na projektu Prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj. Naime, u ovoj fazi se radi na realizaciji Idejnog projekta sekundarne mreže u urbanim područjima općine (Tešanj, Bukva i Jelah), te na realizaciji Glavnog/izvedbenog projekta primarnih kolektora kanalizacionog sistema općine Tešanj. Tim za implementaciju projekta u općini Tešanj se sastao sa g.Hubanićem, direktorom sektora hidrotehnike i g.Kapetanovićem glavnim projektantom u IPSA Institutu za projekte općine Tešanj. Tokom sastanka razgovarano je oko usaglašavanja termin plana realizacije projekta i definisanju obuhvata kanalizacionog sistema općine Tešanj-I faza. Nakon održanog sastanka u općini Tešanj, organizovan je sastanak projektnih timova na realizaciji projekta kanalizacionog sistema u općinama Tešanj i Usora sa projektanima vezano za definisanje prolaska trase glavnog primarnog kolektora teritorijom MZ Žabljak. Usaglašeno je da se tokom narednih 30 dana između projektanata uključenih u izradu projektne dokumentacije kanalizacionog sistema dvije susjedne općine usaglasi konačana prijedlog trase koji bi bio predložen na očitovanje predstavnicima općina Tešanj i Usora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608