„Centar za obrazovanje odraslih“ je nova organizaciona jedinica u okviru „TRA“ d.o.o – Agencije za razvoj općine Tešanj, koja ima za cilj da doprinese kvalitetnijem obrazovanju odraslih, poboljšanju stanja na tržištu radne snage i zadovoljavanju potreba iskazanih od strane lokalne privrede.

„Centar za obrazovanje odraslih“ je nova organizaciona jedinica u okviru „TRA“ d.o.o – Agencije za razvoj općine Tešanj, koja ima za cilj da doprinese kvalitetnijem obrazovanju odraslih, poboljšanju stanja na tržištu radne snage i zadovoljavanju potreba iskazanih od strane lokalne privrede. Registracija Centra za obrazovanje odraslih je izvršena u sklopu realizacije projekta:“Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje za potrebe tešanjske privrede“, kojeg implementuje „TRA“ d.o.o -Agencija za razvoj općine Tešanj u partnerstvu sa Mješovitom srednjom školom Tešanj. Pomenuti projekat finansijski podržavaju: USAID/Sida/Firma Projekat, Federalni zavod za zapošljavanje, Vlada ZE-DO Kantona, Općina Tešanj, ŠC Velenje Slovenija, privrednici sa područja općine Tešanj

 

Programe obuke koji su implementirani od strane TRA Agencije u periodu 2011-2013 godine u saradnji sa Mješovitom srednjom školom, uspješno je završilo 127 kandidata, od toga 37 kandidata su bili uposlenici koji su predloženi od strane kompanija s ciljem dodatnog stručnog usvršavanja i osposobljavanja. Na osnovu utvrđenih rezultata, provođenje programa obuke za zanimanja: Zavarivača, Tehničara mehatronike i CNC operatera, može se izvesti zaključak da provođenje ovakvih vidova obuke, dodatnog usavršavanja i osposobljavanja donosi značajne rezultate u provođenju mjera zapošljavanja. Najveći procenat kandidata koji je zaposlen dolazi iz provedene obuke za CNC operatera (93,75%). Stečene vještine zahvaljujući provođenju programa obuke za zavarivače, nezaposlenim osobama je u značajnoj mjeri pomoglo u zapošljavanju. Na temelju toga imamo da od ukupnog broja tj. od 20 kandidata koji su uspješno prošli program obuke, čak njih 18 se zaposlilo ( 90% od ukupnog broja polaznika obuke). Sa aspekta ostvarenja prava na zapolenje po okončanoj obuci, nešto manje uspješan je bio program obuke za tehničare mehatronike.  Od 20 polaznika obuke sa evidencije Biroa za zapošljavanje, njih 15 se zaposlilo zahvaljujući novostečenim vještinama za zanimanje mehatroničara.

 

„Centar za obrazovanje odraslih“ svoj rad će nastaviti pružajući usluge kroz neformalno obrazovanje; dodatno osposobljavanje, usavršavanje, prekvalifikacije, dokvalifikacije odraslih, radne snage, kao i drugih vidova kurseva, radionica za pripremu projektnih aplikacija, organizaciju raznih seminara na komercijalnoj osnovi.

 „Centar za obrazovanje odraslih“ u skladu sa ukazanom potrebom tržišta rada, do sada ima pet izrađenih i pripremljenih programa obuka: za „CNC operatere“, „Zavarivače MAG i REL postupkom zavarivanja“ „Tehničara mehatronike“, „Tapetare“ i „Stolare“ koji su odobreni od strane Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport ZE-DO Kantona. Centar za obrazovanje odraslih na raspolaganju ima obučeno nastavno osoblje, stručni saradnike, a posjeduje  i

–  CAD/Cam kabinet koji je opremljen sa didaktičkim CNC glodalicom i CNC strugom, kao i informatičkom opremom,

– kabinet za mahatroniku koji je opremljen sa didaktičkom opremom iz pneumatike, elektropneumatike i hidraulike,  informatičkom opremom i

 –   multimedijalni kabinet u kojima će se izvoditi pomenuti programi obuka

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608