Komisija za međunrodne veze, saradnju i europske integracije Saveza općinai gradova FBiH održala je 2. Sjednicu u prostorijama Saveza općina i gradova FBiH u Sarajevu.

Komisija za međunrodne veze, saradnju i europske integracije Saveza općina i gradova FBiH održala je 2. Sjednicu u prostorijama Saveza općina i
gradova FBiH u Sarajevu. Sjednicom je predsjedavao Doc.dr.Ismar Alagić, predsjednik, a na dnevnom redu se razmatrao Poslovnik o radu Komisije, Informacija sa
održanog 2.sajma općina i gradova jugoistočne Europe NEXPO 2013. godine, Kandidovanje predstavnika SOGFBiH u zajedničke nadzorne komitete prekogranične
saradnje uokviru IPA 2014-2020, Informacija o održanoj godišnjoj Skupštini NALAS-a, kao i informacija o pripremi nastupa općina i gradova iz BiH na međunarodnoj
izložbi Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe u Strasburu. Komisija je donijela slijedeće zaključke: Komisija podržava održavanje ovakvog oblika sajmovaopćina i gradova kao dobru praksu izlaganja dostignuća lokalnih zajednica
i koordinacije lokalnih zajednica sa područja Jugoistočne Evrope; Komisija predlaže Predsjedništvu Saveza da uputi dopis NALAS-u u kome će tražiti koncept
organiziranja NEXPO-a u Plovdivu (Bugarska)2015.godine sa ciljem blagovremene pripreme općina/gradova u FBiH i donošenja vlastitog koncepta nastupa Saveza i
članica Saveza u vezi sa ovim sajmom. Do iduće sjednice Komisije/Povjerenstva će pripremiti informaciju o postojanju strateških planova u općinama FBiH. Savez
treba kontaktirati UNDP – Projekat ILDP u vezi sa mogućnostima pomoći ovog projekta u izradi strateških planova u općinamakoje nisu u mogućnosti samostalno izraditi
iste. U izradi Strategije razvoja Saveza 2014.-2020.godina razraditi opravdanost uspostave Jedinice za evropske integracije. Pri izboru učesnika na pojedinim međunarodnim skupovimavoditi računa o tome da se prioriteti daju
članovima pripadajućih komisija Saveza, zavisno od teme skupa.·Savez treba
provesti anketiranje jedinica lokalne samouprave o potrebama za edukacijom o EU
fondovima i pripremama projekata do naredne sjednice Komisije.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608