Izrada strateškog dokumenta lokalne uprave BiH

Savez općina i gradova u dva BH entiteta u FBiH i RS otpočeo je proces izrade novog strateškog dokumenta razvoja lokalne uprave u BiH za period 2015-2019. godine. Prva u nizu od tri radionice na izradi novog strateškog dokumenta, održana je na Jahorini uz učešće najodgovornijih aktera u procesu. Učešće u radu radionice je uzeo Doc.dr.IsmarAlagić, direktor TRA Agencije u svojstvu predsjednika Komisije za međunarodne veze, saradnju i europske integracije Saveza općina i gradova FBiH. Podršku u izradu navedenog dokumenta daje Sida Agencija za međunarodni razvoj Švedske,dok tehnička asistencija dolazi od strane Stalne konferencije općina i gradova Srbije. U okviru prve radionice sagledana je situaciona analiza, rezultati anketa općina i gradova u BiH, a kroz rad u fokus grupama razmatrani su Vizija, Misija, Strateški fokus i Strateška usmjerenja Saveza u narednom srednjeročnom periodu. Domaćin naredne radionice koja bi se trebala održati u novembru bit će Savez općina i gradova FBiH.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608