„Izvozni vodič-posebni zahtjevi kupca“ autora Dr.sc. Ismar ALAGIĆ-a
dipl.inž.maš.predstavlja dokument namijenjen za predstavnike izvozno orijentisanih malih
i srednjih preduzeća koja dolaze iz vodeća četiri industrijska sektora
(metaloprerada i proizvodnja autodijelova; prerada tekstila i kože;
drvoprerada i proizvodnja namještaja i; prerada hrane i proizvodnja
napitaka) u BEAR području poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče. Dokument
je strukturiran u 14 radnih poglavlja, na više od 300 stranica stručnog
teksta, sa više od 120 grafičkih prikaza i tabela.

„Izvozni vodič-posebni zahtjevi kupca“ autora Dr.sc. Ismar ALAGIĆ-a

dipl.inž.maš. predstavlja dokument namijenjen za predstavnike izvozno orijentisanih malih

i srednjih preduzeća koja dolaze iz vodeća četiri industrijska sektora

(metaloprerada i proizvodnja autodijelova; prerada tekstila i kože;

drvoprerada i proizvodnja namještaja i; prerada hrane i proizvodnja

napitaka) u BEAR području poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče. Dokument

je  strukturiran u 14 radnih poglavlja, na više od 300 stranica stručnog

teksta, sa više od 120 grafičkih prikaza i tabela. Kroz prezentovani

materijal analizirani su zahtjevi pripadajućih međunarodniih standarda

kvaliteta i vodećih svjetskih proizvođača iz navedena četiri industrijska

sektora. U pripremi i odabiru prezentovanih materijala  konsultovane  su

potrebe  izvozno orijentisanih prerađivačkih firmi iz projekta COBEAR koji

realizuje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa

partnerima:opština Teslić, RAŽ Razvojna agencija Žepča i Udruženje

privrednika Biznis-centar Jelah-Tešanj, uz podršku Europske Unije.

 

 

Navedeni „Izvozni vodič“ namijenjen je rukovodiocima službi razvoja i

kvaliteta u izvozno orijentisanim firmama ali svima drugima koji se bave

predmetnim područjem sa naučno-stručnog stanovišta. Navedena publikacija je

rezultat dugogodišnjeg rada autora na zahtjevima sistema upravljanja

kvalitetom i posebnim zahtjevima vodećih svjestkih proizvođača u četiri

navedena industrijska sektora.

 

Automobilska industrija je razvila niz dodatnih zahtjeva za provjeru

sistema kvaliteta poznatih pod nazivom “posebni zahtjevi kupca” (eng.

customer specific requirements) koji su integrisani u posebne standarde

kvaliteta automobilske industrije na temelju zahtjeva sadržanih u standardu

ISO 9000. Tehnička specifikacija ISO/TS 16949 predstavlja racionalizaciju

raznih zahtjeva u sistemima upravljanja kvalitetom koje su prihvatili

svjetski proizvođači automobila (AVSQ za Italiju, EAQF za Francusku, VDA

6.1 za Njemačku koje se međusobno priznaju, i QS 9000 za SAD). Nova verzija

tehničke specifikacije ISO/TS 16949:2009 (prethodila su joj izdanja 1999. i

2002. godine) je odobrena od strane grupacije IATF (Međunarodna radna grupa

za automobilsku industriju Amerike i Evrope –  eng. International

Automative Task Force) i u potpunosti usaglašena sa standardom ISO

9001:2008. Zahvaljujući takvoj usaglašenosti, dobavljači više nisu obavezni

pribavljati višestruke certifikate radi udovoljavanja zahtjevima raznih

klijenata.

 

Kroz ovu publikaciju, Autor je imao namjeru ponuditi kratke upute o

najpopularnijim certifikatima za ekološke proizvode i sisteme u preradi

tekstila i kože, sa ciljem da se pojasne osnovne razlike između različitih

standarda i odrede prednosti i mane, kao i da se pruži pomoć svima onima

koji žele da na podrobniji način upoznaju tehničke aspekte i operativnu

implementaciju.

 

Ovaj dokument u okviru poglavlja o industriji prerade tekstila i kože

obradit će najbitnije certifikate za proizvode (Ecolabel, Oeko-Tex Standard

100, GOTS, Organic Exchange). U području drvoprerađivačke industrije

obradit ćemo direktive novog i starog pristupa, kao i zahtjeve FSC

standarda, ISPM 15 i IWAY zahtjeve proizvođača IKEA.

 

Oblast prerade hrane i proizvodnje napitaka je područje u kojem se posebna

pažnja poklonila zahtjevima HACCP, ali i drugih pripadajućih standarda za

ovu oblast kao što su Halal i GLOBAL G.A.P.

 

Europska Unija je pružila finansijsku podršku u pripremi i štampanju

predmetne publikacije, što predstavlja najdirektniju podršku podizanju

konkurentnosti izvozno orijentisanih malih i srednjih preduzeća

prerađivačke djelatnosti iz analizirana četiri industrijska sektora.

 

Navedeni „Izvozni vodič“ je po mnogo čemu jedinstven, jer predstavlja

univerzalni materijal primjenjiv za analizirana četiri industrijska sektora

koji sarađuju sa inostranim firmama, prvenstveno firmama iz Europske Unije.

 

Posebnu zahvalnost upućujemo recenzentima g.Fuadu Šišiću  dipl.inž.maš, g.

Huseinu Galijaševiću dipl.inž.maš. i g.Šefketu Turaliću dipl.inž.maš. na

sugestijama i korisnim primjedbama, koje su značajno doprinijele kvalitetu

ove publikacije. Osim toga, autor zahvalnost upućuje saradnicima na

projektu Umihana Krličević Omerović, Senad Lekić i Muamer Omahić na pomoći

tokom izrade predmetne publikacije.

 

 

Na kraju, nadamo se da će publikacija “Izvozni vodič – Posebni zahtjevi

kupca” doprinijeti povećanju naučnih i stručnih znanja iz ove oblasti, i da

će pronaći primjenu u svakodnevnoj praksi. Autor se unaprijed zahvaljuje

svim čitaocima na eventualnim prijedlozima za izmjene ili dopune tekstova

koji će voditi poboljšavanju navedenog dokumenta. Posebna zahvalnost je

upućena Europskoj Uniji koja je podrškom projekta “Konkurentnost sredine

poslovne izvrsnosti –COBEAR” omogućila štampanje predmetne publikacije.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608