Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu

Projekat je planiran za period 2016-2018.godina, a TRA Agencija će nastaviti samostalno implementaciju i tokom 2019.godine. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 480.000,00 EUR, od čega će Češka Republika finansirati 450.000,00 EUR. 

Opći cilj ovog projekta odnosi se na unapređenje životnog standarda porodica na području općine Tešanj, kao i unapređenje udjela lokalnih poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća) na tržištu. U 2016.godini realizovane su slijedeće aktivnosti :

Raspisan je Javni poziv za dobijanje 50 plastenika ( 300m2)   od 65 prijava, odabrano je 50 korinsika prema jasno uvtrđenim kriterijima za bodovanja.

Sistem bodovanja za odabir korisnika za dodjelu sredstava navedenog projekta

Obavezni kriteriji kojeg su se morali ispuniti svi aplikanti se neće posebno bodovati i isti su bili eliminatorni.

Kriteriji koji se nisu bodovali su slijedeći:

 • Aplikant  je stanovnik općine Tešanj, sa stalnim mjestom prebivališta na području općine Tešanj;
 • Vlasnik zemljišta na kojem će biti postavljen plastenik  ili ima ugovor o zakupu na minimalno 10 godina prijavljene parcele( min. 300m²) ;
 • Da je prijavljena parcela na području općine Tešanj;
 • Da na datoj parceli u trenutku prijave nema zasnovanu proizvodnju;
 • Da pripada domaćinstvu koje broji najmanje 3 člana porodice (veći broj članova domaćinstva ima prednost pri odabiru) čija ukupna primanja ne prelaze 400 KM po članu domaćinstva;

 

Kriteriji prema kojima će se vršilo bodovanje su sadržani u slijedećoj tabeli:

R.br.

Kriterij

Broj bodova

1.

Aplikant je pripadnica ženskog spola

2

2.

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo

1

3.

Posjedovanje vlastitog izvora vode, bunar, vlastiti vodovod

(izvršit će se uvid na terenu)

2

4.

Registrovana poljoprivredna djelatnost

1

5.

Broj članova domaćinstva: 3 člana

1

– od 4 do 6 člana

2

– od 4 do 6 člana

3

6.

Ukoliko se u domaćinstvu školuje: -jedno dijete

1

-dvoje djece

2

-tri i više djece

3

7.

Pripadnost određenoj ranjivoj društvenoj skupini (npr.porodice djece sa posebnim potrebama, djeca bez roditelja, invalidi, žrtve rata, pripadnici demobilisane boračke populacije, i dr. ):

– aplikant pripada jednoj od gore navedenih ranjivih skupina

 

 

1

aplikant pripada u dvije ili više gore navedenih ranjivih skupina

2

8.

U posljednje tri godina na predloženoj parceli urađena Analiza tla sa aspekta plodnosti i preporuke mjera za poboljšanje uz predočavanje dokumentovanog zapisa.

1

Maksimalan mogući broj bodova po aplikantu

15

 

 

Nakon izvršenog bodovanja imenovane komsija i obilaska terena svih aplikanata, imenovana Komsija je utvrdila rang listu Korisnika sa kojima je potpisan ugovor.  Utvrđena je slijedeća lista Korisnika

 

R.br.

Ime i prezime

Mjesto

Ukupno bodova

1.

Habiba Hadžić

Novo Selo

12

2.

Kemal Pobrić

Raduša

10

3.

Senada Turkeš

Dz. Planje

10

4.

Ajka Balić

Šije

10

5.

Ogrić Arza

Kraševo

9

6.

Ferida Prutina

Jelah polje

9

7.

Samardžić Samela

Raduša

9

8.

Emina Kantić

Raduša

9

9.

Elvelin Hadžan

Hrvatinovići

9

10.

Zijad Ramić

Ljetinić

9

11.

Esmir Mujkanović

Miljanovci

9

12.

Nermina Fatić

Kalošević

9

13.

Zlata Kruško

Čifluk

9

14.

Adem Skula

Šije

9

15.

Dženana Hrvić

Vukovo

9

16.

Mirsadeta Ahmić

Miljanovci Loncari

9

17.

Dženana Okić

Miljanovci

9

18.

Džemal Sejmenović

Raduša

8

19.

Hana Bašić

Bobare

8

20.

Edisa Ćeman

Miljanovci

8

21.

Samira Dugalić

Medakovoc

8

22.

Muharem Mujkanović

Miljanovci

8

23.

Hasan Adžić

Šije

8

24.

Zulejha Hasanić

Šije

8

25.

Smail Solo

Piljužići

8

26.

Jasmin Kruško

šije

8

27.

Jasminka Brković

Medakovo

8

28.

Ivan Kajinić

Bobare 61

8

29.

Zumra Hajrić

Potočani

8

30.

Safija Okić

Miljanovci

7

31.

Refija Sejdinović

Šije

7

32.

Jasminka Čamdžić

Ljetinić

7

33.

Zineta Buljubašić

Šije

7

34.

Naida Unkić

Mrkotić

7

35.

Ismeta Drljić

Šije

7

36.

Selma Kantić

Raduša

7

37.

Nedžad Pilav

Piljužići

7

38.

Vahid Husanović

Miljanovci

7

39.

Anita Šaćirović

Trepče

7

40.

Ibrahim Hajrić

Potočani

7

41.

Vahid Bavrk

Jablanica

7

42.

Samil Čaplja

Mrkotić

7

43.

Emina Omahić

Raduša

7

44.

Mersad Haušić

Bobare

7

45.

Edin Bavrk

Jablanica

7

46.

Elvir Muslija

Šije

6

47.

Samir Hasanić

Šije

6

48.

Redžo Spahić

Lepenica

6

49.

Miloš Stojčinović

Medakovo

6

50.

Adem Ahmić

Jelah polje

6

 

 

 

Nakon formiranja liste Korisnika projekta, potpisani su ugovori sa istim. Neke od bitnih odredbi ugovora su :

Korisnik se obavezuje da će od dodjeljenih sredstava Ugovora  za poketanje plasteničke proizvodnje :

 • plastenik 300 m2 uključujući montažu istog sa pratećom opremom u koju spada

  • sistem za navodnjavanje kap po kap
  • kontejner i dozator za gnojivo
  • pumpu
 • analizu zemljišta,
 • sadni materijal, gnojiva i zaštitna sredstva, koliko je potrebno za površinu od 300 m2, za prvu godinu trajanja projekta.

 

tačnije od njihove finansijske vrijednosti, 40%  dodjeljenog iznosa vratiti na račun Agencije.

Prema članu 11. pomenutog Ugovora:

Korisnik se obavezuje da će od ukupnog ostvarenog prihoda na godišnjem nivou vratiti do iznosa od 1.175,00 KM(slovima: hiljadustotinusedamdesetpet i 00/100 KM), odnosno ukupno do iznosa od: 3.525,00 KM(slovima:trihiljadepetstotinadvadesetpet i 00/100 KM) za period od tri godine. Korisnik je obavezan da utvrđeni godišnji iznos  iz prethodnog stava isplati najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Ukupan zbir vraćenog iznosa neće preći 40% dodjeljenih sredstava. Vrijednost dodjeljenih sredstava Korisniku će biti poznata nakon provedbih procedura javnih nabavkih i isporuke opreme i usluga koje su predemet ovog  Ugovora prema Korisniku.

Član 13. ovog ugovora definiše slijedeće:

Ugovorne strane su saglasne da plastenik i prateća oprema iz člana 2. ovog ugovora ostaje u vlasništvu Agencije  narednih pet godina.

 • ukoliko Korisnik nakon proteka perioda od tri godine izmiri obaveze prema Agenciji iz člana 11. ovog Ugovora, isti zadražava status Korisnika projekta, uz obavezu nastavka plasteničke proizvodnje naredne dvije godine,
 • ukoliko Korisnik iz bilo kojih razloga  u  bilo kojem trenutku ugovornog perioda  (5 godina) ne bude u mogućnosti da nastavi sa plasteničkom proizvodnjom  dužan je o istom da upozna predstavnike Agencije. U tom slučaju Agencija dodjeljeni plastenik sa pratećom opremom može dodjeliti i premjestiti na parcelu  trećeg lica u cilju osiguranja nastavka nesmetane, plasteničke proizvodnje,
 • ukoliko Korisnik ne bude u mogućnosti da nastavi sa plasteničkom proizvodnjom, a prethodno izmiri sve ili dio obaveza prema Agenciji u skladu sa članom 11. Agencija zadržaje pravo da plastenik, koji je predmet ovog ugovora, dodjeli trećem licu, uz obavezu da isto lice Korisniku namiri iznos izmirenih obaveza Korisnika prema Agenciji,
 • u slučaju smrti Korisnika za vrijeme ugovornog perioda, sva prava i obaveze po ovom ugovoru prelaze na jednog od punoljetnih članova domaćinstva ili na zakonskog naslijednika, ukoliko isti ne prihvate da preuzmu prava i obaveze po ovom ugovoru Agencija će postupiti u skladu sa prethodnim stavom ovog člana,
 • u slučaju totalnog uništenja dodjeljenog plastenika uslijed djelovanja više sile u bilo kojem periodu u narednih pet godina Korisnik neće imati obavezu namirenja ukupno dodjeljenih sredstava, pod uslovom da imenovana Komisija od strane Agencije potvrdila da se uništenje plastenika desilo uslijed djelovanja više sile.

 

Nakon potpisivanja ugovora sa Korisnicima projekta, a u skladu sa odredbama pomenutog ugovora i utvrđenom dinamikom realizacije projekta urađena je analiza zemljišta za svih 50 korisnika projekta.

Realizovana obuka iz oblasti 10 tema (Proizvodnja rasada; Kultivacija zemljišta u plastenicima; Uzgoj povrća i voća u plastenicima (prvenstveno usmjereno na paprike, paradajz, krastavce i druge ekonomski povoljnije usjeve; Gnojidba i zaštita bilja; Pregled organske poljoprivrede i održive poljoprivrede; Međunarodni standardi (GlobalGAP); Održavanje plastenika; Kultivacija zemljišta (režim voda-zrak); Sistem navodnjavanja i Pravilne metode berbe i rukovanje nakon berbe) relevantnih za plasteničku proizvodnju od strane predavača sa Mendelovog Univerziteta u Brnu, Češka Republika i domaćih predavača. Tim predavača iz Češke Republike predvodili su prof.dr. Robert Pokluda, Dekan Fakulteta za proizvodnju voća i povrća sa Mendelovog Univerziteta u Brnu uz učešće kolega prof.dr. Tomaš Kopta, vođa projekta za BiH i prof.dr. Miloš Jurica i domaćih stručnjaka mr. Senad Osmanagića i mr. Izudina Klokića, kao vrsnih stručnjaka za područje plasteničke proizvodnje u BiH. Obuku je pohađalo 50 odabranih korisnika projekta sa područja općine Tešanj, raspoređenih u četiri grupe koje pohađaju obuku u Tešnju, Kaloševiču, Tešanjci i Šijama.

Isporuka i motaža plastenika sa pratećom opremom planirana je za proljeće 2017.godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608