Podrška projektu Podizanje zasada maline na području općine Tešanj

Podrška projektu Podizanje zasada maline na području općine Tešanj

Implementaciju ovog projekta je podržalo i Federalno ministarstvo za razvoj, poduzetništvo i obrt (u daljem tekstu FMRPO) kroz Javni natječaj za grant sredstva u 2015 godini u sklupu poticaja projektima koje finansira EU i drugi inostrani projekti.

 

Aktivnosti koje su podržane od strane FMRPO-a su:

1. Nabavka mašinskih prskalica za zaštitu i folijarnu prehranu

2. Izrada publikacije proizvodnja maline priprema i štampanje

3. Okrugli stol na temu:  Smjernice za jačanje proizvodnje maline

4. Posjeta Sajmu u Novom Sadu ( prevoz hotelski smještaj za 13 učesnika)

 

Nabavka mašinskih prskalica za zaštitu i folijarnu prihranu

Odgovorna osoba je obišla korisnike projekta „Podizanje zasada maline na području općine Tešanj“ u cilju provjere informacija stanja na zasadima maline kao i utvrđivanje stvarne potrebe za nabavkom mašinskih prskalica. Od 50 korisnika, koji su upoznati sa projektom, mogućnosti obezbjeđivanja mašinskih prskalica 38 korisnika je izrazilo interes za mašinskom prskalicom, a preostali korisnici su sebi obezbjedili potrebne prskalice, ali su izrazili interes da im se obezbjedi PVC vezice s ciljem osposobljavanja sistema za navodnjavanje i pravilnog položaja sadnica. Svi korisnici projekta ukupno 50 korisnika su mišljenja da je potrebno obezbjediti uređaje koji će omgućiti ispitivanje uzoraka zemljišta. Shodno tome realizovana je nabavka mašinskih prskalica, proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda na osnovu kojeg je odabran najpovoljini ponuđač firma „Poljoprom“ d.o.o iz Jelaha. Za neutrošena finansijska sredstva zatražena je realokacija odobrenih finansijskih sredstava te je  upućen je zahtjev za realizaciju realokacije  prema FMRPO, a isti je odobren od strane Ministarstva nakon čega je realizovana nabavka veziva PP tip 500, kao i nabavka multiparametarskog fotomtera sa pratećim materijalima i softwerom.

                                                                                           

Izarada publikacije „Proizvodnja maline za kooperaciju“

Projektom je predviđena izrada publikacije Proizvodnja maline za kooperaciju“ U periodu od januara pa do maja 2016.godine pripremana je publikacija pod tačnim nazivom: „Vodič za korisnike“-sortimenti jagodičastih voćkih za kooperaciju. U navedenoj publikaciji su obrađene slijedeće teme:

 • Sistem uzgoja maline dvogodišnjeg tipa
 • Izbor i ocjena mjesta za sadnju maline
 • Priprema zemljišta za sadnju maline dvogodišnjeg tipa
 • Izbor sadnog materijala „Održavanje malinjaka prve godine nakon sadnje“
 • Održavanje malinjaka druge i narednih godina nakon sadnje
 • Izrada prgrama zaštite i đubrenja
 • Mogući problemi u rodukciji maline Bolesti maline
 • Štetočine maline
 • Principi integralne zaštite maline dvogodišnjeg tipa
 • Malina-Wilamette
 • Malina- Meeker
 • Malina –Polka
 • Malina –Tulameen
 • Malina- Fertodi Zamatos
 • Jagoda Sengana; Regina
 • Kupina –Loch Ness
 • Ribizla crvena, crna bijela
 • Berba, klasiranje i pakovanje plodova

Svaka od navedeni tema u publikaciji je detaljno obrađena. Priređivači publikacije su direktor TRA Agencije, Doc.dr. Ismar Alagić, dipl.ing.maš, kao i uposlenik Maid Suljaković, dipl.ing. poljoprivrede.

 

Okrugli stol na temu:  Smjernice za jačanje proizvodnje maline

Dana: 12.05.2016.godine, u restoranu Vila Ukus organizovan je okrugli stol na temu „Smjernice za jačanje proizvodnje maline“ Na okruglom stolu pored predstavnika korisnika projekta učešće su uzeli i drugi proizvođači, predstavnici NGO sektora, predstavnici najznačajniji otkupljivača maline na području regije. Na okruglom stolu definisani su značajni zakljućci:

 

1. Šira kordinacija Agencije za razvoj sa zadrugama, okupljivačima, međunarodnim organizacijama, ministarstvima i institutima

2. Organizovati prezentaciju međunraodnih organizacija

3. Usmjeriti podršku institucionalnom konceptu integralne proizvodnje jagodičastog voća

4. Savjetodavna služba u domenu lokalnih aktera na području općine Tešanj

5. Podrška uvođenju međunarodnih standarda, jačanje politike kvaliteta, usklađivanje sa standardima EU

6. Podrška stvaranju vlastite osnove za proizvodnju sadnog materijala

7. Institut za jagodičasto voće

Posjeta Sajmu u Novom Sadu

U periodu od 16.05 do 18.05.2016.godine, organizovana je studijska posjeta u Srbiju. Studijska posjeta je uključivala posjetu Sajma poljoprivrede u novom Sadu, potom posjeta u Ivanjici gdje su posjećeni rasadnik Floriva, firma: „Metal inžinjering“, hladnjača Zvijezda. U okviru studijske posjete Srbiji organizovana je i posjeta u Arilju u sklopu koje su učesnici imali priliku da posjete Opštinu Arilje, Centru za ispitivanje kvaliteta zemljišta i podršku poljoprivredi, oglednom gazdinstvu za proizvodnju malina, te preređivačkom kapacitetu malina Drenovac. Cilj pojste je bio da se proizvođači što bolje upoznaju o načinu sadnje, berbe, prerade maline. Prema projektnom prijedlogu za ukupno 13 učesnika je osiguran prevoz i hotelski smještaj, a za preostali 20 učesnika „TRA“ Agencija za razvoj je osigurala kroz implementacju projekta „Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj“. Studijska posjeta je realizovana i ugovorena sa Knatić touristik d.o.o.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608