Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj

Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj

Projekat „Unaprijeđenje otkupa mlijeka na području općine Tešanj je implementovala „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj u partnerstvu sa zadrugama „Kapi života“ i „Zlatna kap“, uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZE-DO kantona. Projekat je realizovan od 16.02.2016.godine do 10.06.2016.godine.

Planirane aktivnosti za realizaciju projekta:

 1. Provođenje programa obuke za kooperante,
 2. Nabavka Milkotester-Lactoscan i upotreba istog,
 3. Nabavka muzilice, testova i prateće posude za testiranje mastitisa, podjela kooperantima istih
 4. Posjeta Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.
 5. Organizacija Okruglog stola.
 6. Predstavljanje projekta na radio i TV stanici
 7. Izrada i podijela promotivnih letaka

            

 Provedba obuke za kooperante

Obuka je realizovana u aprilu mjesecu uz angažman predavača g-dina Asmira Budimlića mr. Prehrane iz Veterinarskog zavoda Bihać. Pomenuti stručni ko nsultant je odrćao dvosatnu obuku kroz koju su obrađene slijedeće teme: Zahtjevi za proizvodnju mlijeka, Muža, Mastitis i kontrola mastitisa, Liječenje, Opće preporuke. Važno je napomenuti da je g-din Admir Budmlić obuku odrćao besplatno, a da se za predviđena finansijska sredstva za angažman konsultanta zakupio prostor za realizaciju obuke.

               

                                                                          

Nabavka Milkotester-Lactoscan uređaja

 

U sklopu projekta planirana nabavka aparata za analizu mlijeka Lactoscan uređaj za potrebe zadruga. S obzirom da su na projektu partneri dvije zadruga odlučeno je da se ide u nabavku dva uređaja koji će služiti potrebama zadruga. Nakon p rovedene procedure javne nabavake odabran je najpovoljniji ponuđač firma ITC d.o.o iz Zenice. Pomenuti uređaji koriste Furerovu transformaciju infracrvenog spektra. FTIR tehnologija omogućuje mjerenje u čitavom infracrvenom spektru i određivanje neograničenog broja parametara (masti, proteina, ugljikohidrata, suhe tvari, dodatne vode). Analiza uzoraka može trajati od 30 do 45 sekundi, što ovisi o viskoznosti uzoraka, a mogu obraditi i do 500 uzoraka na sat.

 

Nabavka muzilica posuda i testova za mastitis i dodjela korisnicima

Projektom je planirana nabavka 20 muzilica. Dodatnim finasijskim sredstvima od strane zadruga Kapi života i Zlatna kap omgućena je nabavka većeg broja muzilica za kooperante. Shodno tome realizovana je javna nabavka, najpovoljniji ponuđač je firma „Poljoprom d.o.o iz Jelaha. Sa najpovoljnijim ponuđačem potpisan je ugovor o nabavci i isporuci 35 muzilica za potrebe kooperanata „Zlatne kapi“ i „Kapi života“. Ukupna vrijednost nabavke muzilica je iznosila 26.745,26 KM. Isporuka za kooperante je izspred vatrogasnog doma Tešanj, gdje su na licu mjesta predstavnici firme „Poljorom“ d.o.o prezenovali način korištenja muzilica. Početkom jula mjeseca nabavljene su posude i testovi mastitis te je izvršena podjela istih koperantima zadruge „Kapi života“.

Spisak kooperanata koji su dobili muzilice

 

RB.

Ime i Prezime

Mjesto

Adresa

1.

Ifeta Mešić

TEŠANJ

LEPENICA

2.

Esad Čamdžić

TEŠANJ

LJETINIĆ

3.

Edin Čamdžić

TEŠANJ

LJETINIĆ

4.

Nermina Klepić

TEŠANJ

JELAH POLJE

5.

Fatima Avdić

TEŠANJ

MILJANOVCI

6.

Ema Muratović

TEŠANJ

PUTEŠIĆ

7.

Emira Bašić

TEŠANJ

BOBARE

8.

Emina Bošnjak

TEŠANJ

KALOŠEVIĆ

9.

Zijad Ramić

TEŠANJ

MRKOTIĆ

10.

Senad Hatkić

TEŠANJ

PLANJE

11.

Sajda Šišić

TEŠANJ

RADUŠA

12.

Asim Smajlbegović

TEŠANJ

KOTLANICE

13.

Ekrem Kosovčić

TEŠANJ

TREPČE

14.

Mirsada Kapić

TEŠANJ

MEDAKOVO

15.

Izudin Kruško

TEŠANJ

ŠIJE

16.

Advija Mehmedović

TEŠANJ

LEPENICA

17.

Meho Unkić

TEŠANJ

MRKOTIĆ

18.

Midhat Bedak

TEŠANJ

LEPENICA

19.

Sefir Dedić

TEŠANJ

TREPČE

20.

Elvedin Mulalić

TEŠANJ

KRAŠEVO

21.

Jasmin Hrnjić

TEŠANJ

DRINČIĆI

22.

Rasim Hodžić

TEŠANJ

TREPČE

23.

Đzinalić Hatiđza

TEŠANJ

 

 

 

Zadruga Zlatna kap

24.

Mulić Elma

TEŠANJ

25.

Starčević Elvis

TEŠANJ

26.

Bašić Adis

TEŠANJ

27.

Ostrvica Šemsa

TEŠANJ

28

Smajić Esad

TEŠANJ

29.

Kokić Ramiza

TEŠANJ

30.

Ramić Šerifa

TEŠANJ

31.

Fajić Seida

TEŠANJ

32.

Armin Mudrov

TEŠANJ

33.

Salko Mudrov

TEŠANJ

34.

Zilić Tehvida

TEŠANJ

35

Smajić Mirsad

TEŠANJ

 Posjeta Sajmu u Novom Sadu

U periodu od 16.05 do 18.05.2016.godine, organizovana je studijska posjeta u Srbiju. Studijska posjeta je uključivala posjetu Sajma poljoprivrede u novom Sadu, potom posjeta u Ivanjici gdje su posjećeni rasadnik Floriva, firma: „Metal inžinjering“, hladnjača Zvijezda. U okviru studijske posjete Srbiji organizovana je i posjeta u Arilju u sklopu koje su učesnici imali priliku da posjete Opštinu Arilje, Centru za ispitivanje kvaliteta zemljišta i podršku poljoprivredi, oglednom gazdinstvu za proizvodnju malina, te preređivačkom kapacitetu malina Drenovac. Cilj pojste je bio da se proizvođači što bolje upoznaju o načinu sadnje, berbe, prerade maline. Prema projektnom prijedlogu za ukupno 20 učesnika je osiguran prevoz i hotelski smještaj, a za preostali 13 učesnika „TRA“ Agencija za razvoj je osigurala kroz implementacju projekta „Podizanje nasade maline na području općine Tešanj“. Studijska posjeta je realizovana i ugovorena sa Knatić touristik d.o.o.

Organizacija okrugli stol

U okviru projekta održan je okruli sto na temu " Dalji razvoj mljekarstva na području općine Tešanj" na kojem su definisani slijedeći zakljućci:

 1. Apel da se utiče na oblikovanje Zakona o poljoprivredi u FBiH u skladu sa potrebama predstavnika agrara
 2. U naredne prijedloge TRA Agencije i ARC Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj , osim zadruga Kapi života i Zlatna kap uključiti i predstavnike svih mljekara-otkupljivača uz podršku projektu koji bi obradio problem proizvodnje kabaste hrane-silaže
 3. Obezbjediti uključenost svih aktera u procesu izrade registra životinja
 4. Pristupiti izradi strateškog pristupa za situaciju "viska količina mlijeka na tržištu"
 5. Podrška kreiranju politika poticaja na principu "regresiranja kamata 0% za kapitalne projekte" i okret sa socijalnog ka razvojnom konceptu poltike poticaja
 6. Organizovati prezentaciju projekta USAID/Sida FARMA početkom jeseni 2016.
 7. Inicijativa za izradu Analize poteškoća u radu samostalnih poljoprivrednih gazdinstava u segmentu rješvanja radno-pravnog statusa (PI/MIO, zdravstveno osiguranje i dr.)

Promocija projekta

Sve aktivnosti projekta su medijski propraćene na NTV Amna, TV Smart i radio Tešnju. Izrađen je promotivni letak projekta na kojem su definsani problemi, podaci o dosadašnjim projektima, očekivanja od projekt, partneri na projektu zadruge : „Zlatna kap“ i „Kapi života“ te osnovn podaci o implementatoru projekta. U okviru projekta oštanpana je publikacija pod nazivom: „Dobra higijenska praksa u proizvodnji mlijeka“ autora g-dina Midhata Glavića, uz prethodnu saglasnost samog autora i izdavača publikacije. U knjizi „Dobra higijenska praksa u proizvodnji mlijeka“ obrđeno su slijdeće značajne teme:

 • Zahtjevi u proizvodnji mlijeka
 • Zahtjevi preduslovnog programaGAP/GPM/GHP
 • GLOBALGAP
 • Mlijeko
 • Muža
 • Izvori kontanimacije mlijeka
 • Životinje i smjetaj
 • Muzna oprema
 • Hlađenje mlijeka i tankovi za smještaj
 • Gubici prouzrokovani mastitisom

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608