Javno-privatni dijalog (JPD) je proces koji podrazumjeva komunikaciju između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, u vezi sa poslovima od javnog interesa, a prije svega u vezi sa sadržinom propisa i načinom njihove primjene.

Javno-privatni dijalog (JPD) je proces koji podrazumjeva komunikaciju između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, u vezi sa poslovima od javnog interesa, a prije svega u vezi sa sadržinom propisa i načinom njihove primjene.

JPD ima mnogo različitih oblika: javne rasprave o prijedlozima propisa, javna slušanja u Skupštini, učešće predstavnika građana i privrede u radu javnih organa i tijela, obavještavanja javnosti o reformama, dostavljanje komentara, primjedbi i mišljenja državnim organima, istraživanja stavova građana i privrede o javnim politikama i primjeni propisa, razmjena mišljenja na okruglim stolovima i konferencijama i dr.

Javno-privatni dijalog predstavlja istinski partnerski odnos privatnog, civilnog i javnog sektora, čija je suština u dvosmjernoj komunikaciji.

Javno-privatni dijalog (JPD) predstavlja jedan od ključnih preduslova za stvaranje povoljnog
poslovnog okruženja i celokupan održivi razvoj općine Tešanj. Uspostavljanje i vođenje JPDa
predstavlja sastavni dio funkcionisanja lokalne samouprave. U cilju uspostavljanja što
kvalitetnijeg dijaloga, općina je osnovala Savjet za lokalni ekonomski razvoj (SLER), koji čine
predstavnici privatnog, civilnog i javnog sektora, uključujući predstavnike lokalne samouprave. Politika vođenja Javno-privatnog dijaloga Općine Tešanj nalazi se u prilogu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608