Svi projektni partneri su naglasili da im je od velikog značaja i međusobna razmjena najboljih praksi u radu sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radiće se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (UZPD) organizovalo je 25. i 26.06.2021. dvodnevnu radionicu o socijalnim vještinama osoba sa invaliditetom. Obuka je dio prekograničnog projekta „ER2=S2“ koji UZPD realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Prvog dana dvodnevne radionice, koja je za cilj imala poboljšanje vještina i kompetencija osoblja iz 3 ustanove socijalne zaštite, učesnici su se okupili u Tehnopolisu, a osim 16 predstavnika partnerskih organizacija, prisustvovala je  i predstavnica Opštine Nikšić, ispred Sekretarijata za sport, mlade, kulturu i socijalno staranje, gđa Tatjana Perović. Na samom početku prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA, koja je lider na projektu, predstavio je sadržaj projekta i članove projektnog tima  iz Tešnja. Prisutnima je pojasnio ciljeve i planirane rezultate, ali i aktivnosti koje će TRA sprovoditi u narednom periodu. Takođe je zaželio uspješan rad dvodnevne radionice.  

Prisutnima se obratio i gosp. Nurđehan Šahinović, direktor JU Centar ZDK iz Zenice koji je predstavio aktivnosti ove organizacije i svoj tim. Nadovezala se i koordinatorka projekta gđa Meldina Ugarak koja je pojasnila njihovu ulogu u projektu i planirane aktivnosti. Koordinatorka projekta ispred OŠ Josip Matoš iz Vukovara, Dejana Varnica predstavila je njihovo osoblje i komentarisala zakonsku regulativu u Hrvatskoj, koja se odnosi na osobe sa invaliditetom. Gđa Miluša Žugić predstavila je tim Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića koje je bilo domaćin ove aktivnosti. 

Nakon predstavljanja partnera moderatorka radionice Ivana Mihailović upoznala je prisutne sa pravnom regulativom i socijalnim vještinama osoba sa invaliditetom. Učesnici su diskutovali o uporednim praksama i iskustvima u njihovim državama i o položaju osoba sa invaliditetom u sve tri države.  Zatim je organizovan obilazak IPC Tehnopolis, gdje je ljubazno osoblje predstavilo laboratorije i projekte, kao i ukupni sistem funkcionisanja IPC Tehnopolisa. 

U okviru prvog dana organizovan je i obilazak radnih terapija, koje se realizuju u NVO UZPD Nikšić. Četiri osobe sa invaliditetom i četiri člana njihovih porodica prave različite suvenire, šiju na mašinama koje su nabavljene kroz ovaj projekat a izrađuju i tihu knjigu.

Drugog dana radionica je održana u prostorijama NVO UZPD Nikšić. Diplomirani psiholog Ivana Drašković Janjušević predstavila je prisutnima Zakon o radu, Zakon o sprječavanju diskriminacije lica sa invaliditetom  i radne terapije, kroz koje osobe sa invaliditetom mogu da poboljšaju svoje socijalne vještine. Ispred Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, javila se predsjednica Udruženja, gđa Miluša Žugić, koja je pojasnila novine u zakonskoj regulativi Crne Gore, koja se odnosi na osobe sa invaliditetom. 

Svi projektni partneri su naglasili da im je od velikog značaja i međusobna razmjena najboljih praksi u radu sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radiće se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Istovremeno je održan i sastanak partnera iz sve tri države na kojem se razgovaralo  o aktivnostima projekta i sledećim koracima. Dogovoreni su i okvirni datumi narednog susreta koji će biti u Bosni i Hercegovini, kao i plan za narednih pola godine.

Projekat pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.
Partneri na projektu u ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).
Ciljevi i rezultati projekta
Opšti cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj zaštiti u prekograničnom području.
Specifični ciljevi projekta su:
Povećati tehničke i ljudske kapacitete institucija za aktivan rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u prekograničnom području
Stvaranje dodatnih prihoda za porodice kroz radne terapije za  djecu s smetnjama u razvoju
Povećati svijest o socijalnoj brizi i inkluziji djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica u društvene tokove
Očekivani projektni rezultati:
Unaprijeđeni tehnički uslovi i vještine  i kompetencije osoblja u institucijama i organizacijama  socijalne zaštite,
Poboljšan ekonomski status i uspostavljene radne terapije za porodice i djecu sa smetnjama u razvoju
Unaprijeđena socijalna inkluzija djece i odraslih sa smetnjama u razvoju.
Trajanje projekta: 01.02.2021-31.01.2023
Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 472.436,90 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 401.571,36 EUR
Postotak EU sufinansiranja: 85%

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608