Jedan od projekata TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, projekat ER2=S2, produžen je sa dodatnih 150.000 EUR.

Fokus projekta ER2=S2 su osobe i djeca sa poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radit će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njjhovim porodicama. 

U okviru ovih projektnih aktivnosti projekta ER2=S2, dodatnim produženjem, TRA d.o.o. Agencija će podržati dodjelom plastenika dodatnih 11 porodica sa djecom sa posebnim potrebama. 

Akronim projekta “ER2=S2” dolazi
od skraćenica ključnih riječi projekta, a to su: Equality (jednakost), Respect (poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Statisfaction (zadovoljstvo).
Puni naziv projekta je Equality, Respect, Rights = Social
Statisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo. 

Partneri na projektu
su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola
Josip Matoš Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom
razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama
Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608