JAVNI POZIV za prijavu korisnika za dodjelu dodjelu plastenika na projektu:

Poljoprivreda kao podrška za majke djece sa poteškoćama u razvoju.

Predmet javnog poziva

Udruženje žena RUKA Kalošević u saradnji sa Agencijom za razvoj općine Tešanj TRA doo raspisuje Javni poziv za dodjelu plastenika u okviru projekta Poljoprivreda kao podrška za majke djece sa poteškoćama u razvoju. Sredstva Javnog poziva usmjerit će se na porodice sa djecom sa posebnim potrebama/poteškoćama u razvoju.

II Korisnici sredstava

Fokus projekta su djeca s poteškoćama u razvoju i njihove majke kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.

Prijave isključivo mogu podnijeti majke djece sa posebnim potrebama/poteškoćama u razvoju sa prebivalištem na području općine Tešanj. Jednom korisniku u okviru ovog Javnog poziva može se dodjeliti maksimalno jedan plastenik.

III Predmet podrške

Krajnjim korisnicima projekta odabranim putem ovog Javnog poziva će biti dodjeljeni plastenici površine 30 m2 (ukupno 10 plastenika). Dodjela plastenika će uključivati isporuku, montažu i prateću opremu (sistem za navodnjavanje, sadni materijal).

U okviru ovog poziva predviđen je angažman stručne osobe koja će nadgledati cjelokupan proces radne terapije kroz proizvodnju i rad u plastenicima. Svi odabrani korisnici projekta su obavezni proći obuku iz oblasti relevantnih za predmetni projekat.

IV Uslovi za dodjelu sredstava

Aplikanti kao obavezne moraju zadovoljiti sljedeće uslove:
• Da je stanovnik općine Tešanj, sa stalnim mjestom prebivališta na
području općine Tešanj;
• Podnosilac/majka ili staratelj ima dijete/ ili starateljstvo nad osobom sa posebnim potrebama, ili živi u domaćinstvu sa jednom ili više osoba koje imaju status osobe sa posebnim potrebama;
• Da je vlasnik zemljišta na kojem će biti postavljen plastenik ili ima ugovor o zakupu ili ima ovjerenu izjavu vlasnika parcele da mu ustupa na
korištenje parcelu na period od minimalno 10 godina ( min. 30m²) ;
• Da je prijavljena parcela na području općine Tešanj;
• Da na datoj parceli u trenutku prijave nema zasnovanu proizvodnju ili će
ista biti uklonjena prilikom postavke plastenika;
• Da nije bio korisnik projekat za podršku u plasteničkoj proizvodnji u prethodnom periodu;

Posebni uslovi:

Pored općih uslova prednost pri odabiru korisnika će imati aplikanti koji:

• Posjeduju vlastite izvore vode, bunar, vlastiti bazen itd.
• Školuju dvoje ili više djece na bilo kojem stepenu obrazovanja (osnovna, srednja škola, fakultet);

V Način podnošenja prijave

Aplikanti prijavni obrazac mogu preuzeti u prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj, te na stranici TRA Agencije (www.tra.ba ) te su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Potvrda ili kopija liječničkog nalaza/mišljenja, rješenja ili drugog dokumenta kojim se dokazuje da je član domaćinstva podnosioca prijave ili da podnosilac prijave ima status osobe sa posebnim
potrebama/poteškoćama u razvoju sa klasifikacijom oboljenja;
• Kopija lične karte podnosioca prijave;
• Ovjerena kućna lista;
• Posjedovni list za prijavljenu parcelu ili Ugovor o zakupu parcele (ovjeren
od strane Notara) ili ovjerena izjava vlasnika parcele da istu ustupa na
korištenje podnosiocu prijave na minimalno 10 godina;
• Potvrda sa evidencije nezaposlenih osoba izdata od strane Biroa za zapošljavanje i/ili Potvrda visini primanja ( Dokaz: Platna lista i/ili bankovni izvod i/ili penzionerski ček ne stariji od tri mjeseca) za punoljetne članove domaćinstva;
• Potvrde ili kopija dokumenta kojim se dokazuje status učenika/studenta
sa kućne liste;

Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se dostavlja lično na adresu:
Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo
Trg Alije Izetbegovića 1
74260 Tešanj
( zgrada općine Tešanj, I.sprat- kancelarija br.16)

Ili poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom
„Prijava na JAVNI POZIV za prijavu korisnika za dodjelu dodjelu plastenika na projektu Poljoprivreda kao podrška za majke djece sa poteškoćama u razvoju.“

Krajnji rok za prijave je 05.01.2024.godine

VI Evaluacija i odabir korisnika

Evaluacija i odabir korisnika podrške će se vršiti u skladu sa kriterijima objavljenim na fb stranici UŽ Ruka i web stranici Agencije za razvoj općiine Tešanj koju će vršiti imenovana Komisija od strane Udruženja žena RUKA Kalošević i TRA Agencije.

Pored formalne provjere pristiglih prijava, imenova Komisija će izvršiti terensku posjetu u cilju provjere ispunjavanja svih općih i posebnih uslova podnosioca prijava.

Rezultati Javnog poziva će biti javno objavljeni na oglasnoj tabli i fb profilu Udruženja, i na web stranici TRA Agencije (www.tra.ba) sa ostavljenim rokom za dostavu eventualnih prigovora na iste. Nakon objave konačne liste korisnika, Udruženje žena RUKA Kalošević će sa odabranim korisnicima zaključiti Ugovor o pravima i obavezama u vezi dodjele predmetne podrške.

Dodatna pitanja u vezi predmetnog Javnog poziva se mogu postaviti putem maila: tra@tra.ba , ili lično u prostorijama Agencije za razvoj općine Tešanj. Kontakt osoba: Dženita Hopić 032/650-390

UZ-RUKApl-javni-poziv-za-dodjelu-plastenika-2023

UZ-RUKA-pl-prijavni-obrazac

UZ-RUKA-pl-kriterij-za-bodovanje-2023

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608