Dana 07.12.2020. godine počeo je ciklus obuka za Menadzere proizvodnje. Prva realizirana obuka bila je na temu “Automatizacija”.

Danas, 07.12.2020. godine, počela je obuka za Menadžere proizvodnje za 13 zaposlenih i nezaposlenih osoba koja je održana u Centru intelektualnih vještina u organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj na čelu sa prof.dr. Ismarom Alagićem.

Fokus obuke je bio na razvijanju mehanizama razmišljanja i postavljanja jasnih koncepata uvođenja postupaka automatizacije u svih poslovnim procesima u kompanijama. Pored teoretskog dijela prezentacije, rađene su i konkretne vježbe kroz koje su učesnici prikazali stepen usvajanja znanja sa navedenih obuka. 

Ova aktivnost je dio projekta
„Labour LAB“ koji  je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira
USAID. Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage
kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za
usluge poslovne izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih
i srednjih preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta
poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima
savremenog poslovanja.

USAID
WHAM program pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno
orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade,
metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608